země pro zemi

 

BIOSATIVA OS AgrarReiniger 2122 – Agricultural highly concentrated cleaner
The new

Účinný čistič. Je zcela šetrný k životnímu prostředí, ve vodě rozpustná kapalina, která je slámově zelená. Nabízí celou řadu cenných vlastností. Není škodlivý pro povrch, je dermatologicky bezpečný, 100% biodegradabilní a biokompatibilní (žádné nepříznivé účinky na rostliny, zvířata nebo mořské tvory). Kromě toho jsouli použity nádoby pro výrobu, dopravu a dávkování Biosativa, můžeme je znovu a opět použít. Biosativa je zcela organický čistý a novou formou povrchové aktivní látky, která mění povrchové napětí kapalin. Biosativa z konopného oleje a kvasinek vytvoří vysoce aktivní amfifilní Tensidy, povrchově aktivní látky (obě hydrofobní a hydrofilní sloučeniny). Tyto nové povrchově aktivní látky Biosativa, poskytují vynikající čisticí schopnost, protože snižují povrchové napětí na 30 až 20 mN ms / tak, že emulgují silně znečišťující látky do té míry, že jsou prakticky neutralizovány, a to přirozeně snižuje dopad na životní prostředí v souvislosti s čištěním. Za normálních okolností pouze vysoce znečišťující čistící prostředky budou moci nabídnout takové hodnoty.


 

 

BIOSATIVA OS2122

BIO-AgrarReiniger

 


EN

BIOSATIVA OS AgrarReiniger 2122 – Agricultural highly concentrated cleaner
The newly developed cleaner for agriculture and industry

• tolerate microbes
• dermatologically safe
• it is not toxic to humans, animals and raw materials in organic farming
• does not contain harmful substances and wastes
• does not attack paints, metals and plastics
• is fully biodegradable within 10 days
• not hazardous for water in the ground WGK 1 (as a precaution)
• nonflammable
BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger is highly concentrated cleaner farm. It is the first time appeared on the market means that opens thanks to its unique properties compared to conventional surfactants, entirely new perspectives for the use of bioactive cleaning products and practices. Using BIOSATIVA Agrar Reiniger you are able to dispose of high contamination and severe pollution that are otherwise very difficult to remove.
Active ingredients BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger are hempseed oil, and yeast, and owes its cleaning power very low surface tension of 18-23 mN / m, which allows to deal with strong emulsification impurities. Comparable results can only be achieved with highly toxic substances. What does it mean? Substances with different surface tension, such as oil and water, do not link. Specific environmental profile BIOSATIVA AgrarReiniger OS 2122 is that they are not used any fatty acid chlorides of a certain length, but here a mixture of hemp oil and extracts from yeast. This results in a good and rapid biodegradability and high compatibility microbes.
BIOSATIVA AgrarReiniger OS 2122 is ideal for professional cleaning workspaces in agriculture and industry. Removes all synthetic, organic and mineral oils as well as animal and vegetable fats. It is also suitable for the removal of soot, dust from brake systems, cleaning machine parts and equipment, employees, stables, farms, greenhouses, space for animals etc .. BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger has a long term effect, degrease and clean thanks to its natural basis of vegetable materials . It has excellent cleaning results.

Application:
Diluted with water in a ratio of 1:20 to 1: 100!
BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger Shake before use and dilute it in the places that have to be cleaned. Use a brush to spread a mop or high-pressure devices and flush. BIOSATIVA AgrarReiniger OS 2122 can be used for all types of cleaning systems and can use high pressures and temperature ranges. The cleaning effect is increased using warm or hot water. With regular use, the economic contribution is significantly reduced. BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger is economic benefit.
TIPS for safe handling
If used properly, no need for any special precautions. After cleaning, rinse items with water. For the purposes of the LMBG is BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger safe (tested at the Institut Fresenius in 2001) and is suitable for use in the food industry! Please make sure it is not mixed with other cleaning products, because of its efficiency greatly reduced. The application temperature is within + 1 ° Celsius. Ingredients: yeast, vegetable oil condensate (semi polymeric surfactants).

DE

BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger – vysoce koncentrovaný zemědělský čistič
Nově vyvinutý čistič pro zemědělství a průmysl

• toleruje mikrobi
• je dermatologicky bezpečný
• není toxický pro člověka, zvířata a suroviny v ekologickém zemědělství
• neobsahuje škodlivé látky a odpady
• nenapadá barvy, kovy a plasty
• je zcela biologicky odbouratelný do 10 dnů
• není nebezpečný pro vodu v zemi WGK 1 (jako prevence)
• nehořlavý
BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger je vysoce koncentrovaný zemědělský čistič. Je to poprvé, kdy se na trhu objevil prostředek, který otevírá díky svým unikátním vlastnostem, v porovnání s konvenčními povrchově aktivními látkami , zcela nové perspektivy pro použití bioaktivních čistících prostředků a postupů. Použitím BIOSATIVA Agrar Reiniger jste schopni likvidovat vysoké kontaminace a silná znečištění, které jsou jinak velmi obtížně odstranitelná.
Účinnými složkami BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger jsou konopný olej a kvasinky a vděčí za svou čistící sílu velmi nízkým povrchovým napětím 18 až 23 mN / m, což umožňuje, aby se vypořádaly se silnou emulgaci nečistot. Srovnatelných výsledků je možné dosáhnout jen s vysoce toxickými látkami. Co to znamená? Látky s různým povrchovým napětím, jako je ropa a voda, nespojíte. Zvláštní environmentální profil BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger spočívá v tom, že nejsou použity žádné mastné kyseliny s chloridy určité délky, ale jsou zde směsi konopného oleje a výtažky z kvasnic. To má za následek dobrou a rychlou biologickou rozložitelnost a vysokou kompatibilitu mikrobů.
BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger je ideální pro profesionální čištění pracovních prostorů v zemědělství a průmyslu. Odstraňuje všechny syntetické, organické a minerální oleje, stejně jako živočišné a rostlinné tuky. Je také vhodný pro odstraňování sazí, prachu z brzdných systémů, čištění strojních součástí a zařízení, zaměstnanců, stájí, farem, skleníků, stání pro zvířata atd.. BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger má dlouhodobý účinek, odmašťuje a čistí díky své přírodní bázi z rostlinných materiálů. Má vynikající výsledky čištění.

Aplikace:
Ředí se s vodou v poměru 1:20 až 1:100!
BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger před použitím protřepejte a zřeďte ho přímo v místech, které mají být očištěny. Na nanesení použijte štětec mop nebo vysokotlakové zařízení a spláchněte. BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger můžete používat pro všechny typy čistících systémů a je možné používat vysoké tlaky a teplotní rozmezí. Čistící efekt se zvyšuje s použitím teplé nebo horké vody. Při pravidelném používání se ekonomický vklad výrazně snižuje. BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger je ekonomickým přínosem.
TIPY pro bezpečné zacházení
Pokud se používá správně, nejsou zapotřebí žádná zvláštní opatření. Po čištění důkladně opláchněte předměty vodou. Pro účely zákona LMBG je BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger bezpečná (testováno v Institutu Fresenius v roce 2001) a je vhodná pro používání v potravinářském průmyslu! Prosím, ujistěte se, že není míchána s jinými čisticími prostředky, protože se její účinnost značně sníží. Aplikační teplota je do + 1 ° Celsius. Složení: kvasnice, kondenzát rostlinného oleje (polo polymerní povrchově aktivní látky).

CZ

BIOSATIVA je bioaktivní,vodou ředitelný čistič, který rozpouští skvrny způsobené tuky a oleji a zajišťuje jejich úplný biologický rozklad. Obsahuje inovativní povrchově aktivní látky, které mají obrovskou čisticí sílu.

V případě řešení problémů s čištením kontaminovaných vod i ploch od ropných látek je velice problematické použití standardních prostředků (jsou z převážné většiny toxické, jedovaté nebo velice nebezpečné). Vetšina z nich na sebe naváže ropné látky a tato směs následně klesá na dno („Sejde z očí, sejde z mysli“). Navíc znečištění olejovými skvrnami způsobuje pokles obsahu kyslíku ve vodě, pričemž dojde k postupnému udušení organismu v zasažené oblasti. Prostředek BIOSATIVA je netoxický a neškodný pro ryby, řasy a živočichy obecně. Lze použít na čištění vodních staveb, trupů lodí i kontaminovaných zvířat. BIOSATIVA oleje ekologicky rozkládá a umožňuje tak přirozené proudění kyslíku.
BIOSATIVA zachraňuje život.

Patentované složení.
100% biologicky odbouratelný.
Vyrobeno z přírodních surovin.
Šetrný k pokožce, NETOXICKÝ pro zvířata a rostliny.
Vítěz prestižního evropského ocenění Green Apple Award.
Prezentovaný ekologickým hnutím v UK.

Více o BIOSATIVĚ
.
Neznečišťuje vodu a není škodlivý pro vodní živočichy a rostliny.
Nepředstavuje nebezpečí pro jakékoliv organismy.
Nekorozivní, nepoškozuje barvy, plasty ani jiné materiály.
Šetrný k pokožce.
Absolutně biologicky odbouratelný prostředek během několika dní a je netoxický pro životní prostředí, člověka i zvířata.
Obsahuje přísady z ekologicky kontrolovaného zemědělství.

BIOSATIVA je vhodná pro…
Velkokapacitní kuchyně, stánky s občerstvením, pekárny, catering, hotely, prádelny apod.
Průmysl, dílny, nástrojárny, opravny, výrobní linky a sklady, čerpací stanice, mytí nádrží apod.
Enviromentální použití, pro čištění stavenišť, nádraží, letištních ploch a silnic, zemědělských dvorů apod.
Neutralizace olejového zápachu.
Čističky odpadních vod, kanalizace, vodovody.
Sanace půd a sanace zemědělské půdy.

 


BBMPi a.s. je výhradní zástupce pro Biosativa®